Tot mijn schrik was dit "Geen aprilgrap". Moeilijk te geloven maar waar, en ik citeer:

"recente ontwikkeling in de strijd tegen belastingmisbruik is het op 22 december 2021 gepubliceerde ontwerprichtlijnvoorstel "Unshell", dat misbruik van lege entiteiten voor oneigenlijke belastingdoeleinden moet voorkomen. De kans dat dit voorstel wet wordt, zelfs als het wordt gewijzigd, is groot door de druk van de Europese Commissie.

Ervan uitgaande dat de lidstaten van de Europese Unie (EU) overeenstemming bereiken, zullen de nieuwe regels op 1 januari 2024 in werking treden. De status van de lege entiteiten wordt bepaald door de twee voorgaande jaren te analyseren. Bijgevolg zal 2022 een relevante periode zijn als de regels in werking treden.

Betrokken ondernemingen en gevolgen

Het voorstel bevat een lijst van criteria om "rapporterende entiteiten" te identificeren. Melders worden gedefinieerd als in de EU gevestigde entiteiten die overwegend passief inkomen verdienen (of overwegend bepaalde soorten activa bezitten), in een grensoverschrijdende context, en het dagelijks bestuur en de besluitvorming voor belangrijke functies uitbesteden.

Alle rapporterende entiteiten moeten vervolgens aantonen dat zij aan bepaalde minimumvereisten inzake substance voldoen (eigen bedrijfsruimten, uitsluitend lokale directeur of voldoende voltijds ingezeten werknemers en een bankrekening in de EU). Indien niet aan de minimum substance-vereisten wordt voldaan, zal de voorgestelde richtlijn de entiteit als een "shell" beschouwen. Dit resulteert in het verlies van voordelen (op basis van dubbelbelastingverdragen en EU-richtlijnen) en de lege vennootschap wordt voor belastingdoeleinden behandeld als een "look-through".

Hoewel niet-EU-staten niet aan de regeling gebonden zullen zijn, zullen ook negatieve fiscale gevolgen voortvloeien uit de weigering van een certificaat van fiscale woonplaats voor de shell of de afgifte ervan met een shell-waarschuwingsverklaring door de belastingautoriteiten van het rechtsgebied waar de shell als ingezeten belastingplichtige wilde optreden. Zo kunnen landen van herkomst/betaler uit derde landen binnenlandse belastingen heffen op de uitgaande betalingen (zonder rekening te houden met het dubbelbelastingverdrag dat met de shell-woonstaat is gesloten). De gegevens die door de onder het toepassingsgebied vallende entiteiten worden gerapporteerd, zullen onder de automatische uitwisseling van informatie vallen en kunnen aanleiding geven tot verzoeken om belastingcontroles. Wat nu? Investeerders worden steeds kritischer bekeken vanuit het oogpunt van naleving van de belastingwetgeving. Er is druk om transparant te zijn en te voldoen aan de eisen van de regelgevende en belastingautoriteiten.

Het gebruik van vennootschapsvehikels wordt steeds moeilijker. Steeds meer beleggers maken immers gebruik van spaarproducten op lange termijn om hun vermogen te beschermen, te beheren en door te geven. Deze bieden een robuuste, erkende en transparante oplossing die gebruik maakt van de beschikbare belastingverminderingen. Daartoe behoren goed gereglementeerde beleggings- of kapitaalaflossingsobligaties of ULIP, die doorgaans alleen onderworpen zijn aan de belastingregels van het land waar de polishouder woont. ULIP biedt namelijk flexibiliteit op het gebied van beleggingskeuze, vermogensbescherming, privacy tegenover andere partijen dan de overheid en vermijding van nalatenschappen. Het biedt doorgaans ook voordelen die in overeenstemming zijn met de bedoeling van de wetgever, namelijk fiscaal uitgestelde groei, vrijgestelde overlijdensuitkeringen en verlaagde belastingtarieven voor afkoop op basis van de duur van de polis. Bij de migratie van een bedrijfsholdingstructuur naar een vervangende oplossing, zoals de ULIP, moeten beleggers de fiscale gevolgen onder de loep nemen en beslissen of zij deze vóór of na de ontbinding opzetten.

Als dit laatste eerst gebeurt, kan de fiscale behandeling van de verdeling van de activa aanzienlijk verschillen, waarbij sommige landen de opbrengst voor de aandeelhouder als dividend en andere als vermogenswinst beschouwen. In sommige jurisdicties kan het mogelijk zijn de activa in natura aan de aandeelhouder toe te rekenen bij het "overlijden" van een vennootschap zonder deze te liquideren, doorgaans met een grondslag die gelijk is aan de reële marktwaarde ervan. In andere scenario's (bijvoorbeeld voor niet-ingezeten belastingplichtigen in Portugal) zou de efficiënte oplossing echter zijn dat de vennootschap haar beleggingen verkoopt en belastingvrije dividenden uitkeert aan de aandeelhouder nog tijdens zijn "leven", in plaats van dat deze laatste belastbare winsten genereert op de opbrengst van de ontbinding. Beleggen in de ULIP zou dan de ultieme stap zijn.

Conclusie

De "Unshell"-richtlijn zal waarschijnlijk een aanvulling zijn op andere instrumenten die agressieve belastingplanning aanpakken, namelijk de recente verplichte openbaarmakingsregels voor tussenpersonen, het toekomstige kader voor de belastingheffing op ondernemingen in de EU (BEFIT), of de8e richtlijn inzake administratieve samenwerking met betrekking tot crypto-activa. Begunstigden van risicovolle entiteiten moeten snel hun huidige structuren herzien om harde gevolgen te voorkomen en ULIP kan een levensvatbaar alternatief zijn voor bestaande vermogensbeheerschillen, unquote.

Dit Utmost Insights-artikel is bedoeld om adviseurs en hun klanten enig houvast te bieden over het voorstel voor de "Unshell"-ontwerprichtlijn, de fiscale gevolgen ervan en hoe unit-linked levensverzekeringen de oplossing kunnen zijn.

Blacktower in Portugal

De kantoren van Blacktower in Portugal kunnen u helpen uw vermogen zo goed mogelijk te beheren. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale kantoor.

Antonio Rosa is Associate Director van Blacktower in Lissabon, Portugal, met kantoren in Quinta do Lago en Cascais.

Blacktower Financieel Management geeft al meer dan 20 jaar deskundig, lokaal vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies om uw financiële toekomst veilig te stellen. Neem contact met ons op: Antonio.Rosa@blacktowerfm.com

Tel: +351 214 648 220

Mobiel: +351 933 787 898