Wzmocnienie systemów nadzoru wideo i wprowadzenie systemów alarmowych jest jednym z 53 środków przewidzianych w Zintegrowanej Strategii Bezpieczeństwa Miejskiego (EISU), dokumencie zawierającym wytyczne dla polityki bezpieczeństwa publicznego zatwierdzonym przez rząd w lipcu.

Uchwała Rady Ministrów wskazuje, że wprowadzenie systemu alarmowego w systemach monitoringu wizyjnego stanowi "ważny instrument o szczególnym znaczeniu dla wykrywania sytuacji wymagających szybkiego działania, umożliwiający siłom bezpieczeństwa przydzielenie odpowiednich zasobów w obliczu możliwego zagrożenia zidentyfikowanego przez system".

Według rządu, alarm jest aplikacją umieszczoną w systemie nadzoru wideo, która, biorąc pod uwagę zestaw wskaźników, emituje "sygnał do operatora systemu, ostrzegając go o ryzyku lub niebezpieczeństwie".

Jako przykład, dokument stwierdza, że "sygnał jest emitowany, gdy pojazd wjeżdża w niewłaściwy sposób na określoną drogę lub gdy na lotnisku pewna część bagażu pozostaje odizolowana i nieruchoma po pewnym czasie".

"W ten sposób operator może szybciej aktywować środki i zasoby niezbędne do wykrytego zdarzenia", podkreśla, zwracając uwagę na rosnące przywiązanie gmin do instalacji systemów nadzoru wideo.

Obszary o wysokiej przestępczości

W zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych inne środki przewidziane w EISU to stworzenie programu georeferencji przestępczości w celu lepszego zrozumienia miejsc o największej liczbie przestępstw.

Georeferencja przestępczości, z wykorzystaniem zmiennych kontekstowych, pozwala na lepsze zrozumienie zjawiska i przyjęcie środków zapobiegawczych, umożliwiając wykorzystanie platformy Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do mapowania zdarzeń przestępczych, georeferencji miejsca, jego słabych punktów i tego, co dzieje się na co dzień.

"Jest to ważne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, ponieważ umożliwia również identyfikację (anonimowych) profili sprawców i ofiar, analizę rodzaju przestępstwa i możliwości jego wystąpienia, a mianowicie poprzez integrację danych, które ustanawiają związek", mówi dokument.

Policja zbliżeniowa

Policja zbliżeniowa to także kolejny z zakładów EISU, który zakłada nabycie większej liczby mobilnych jednostek usługowych i widoczności, które pozwolą "dostosować i wzmocnić policję w obszarach o największej koncentracji ludzi", oprócz skoordynowanych działań patrolowych z policją miejską.

EISU tworzy również nowy program policji zbliżeniowej dla szkolnictwa wyższego o nazwie Bezpieczne Szkolnictwo Wyższe, oprócz kontynuacji i wzmocnienia programów Bezpieczna Szkoła, Bezpieczni Seniorzy i Bezpieczny Sport, a także rozszerzenia projektu skierowanego do obszarów o największej koncentracji lokali nocnych.

Zintegrowana Strategia Bezpieczeństwa Miejskiego, która wejdzie w życie w czwartek, przewiduje również podpisanie nowych Lokalnych Kontraktów Bezpieczeństwa "w celu zapobiegania przestępczości nieletnich, eliminacji kryminogennych czynników miejskich, zmniejszenia podatności społecznej oraz promowania obywatelstwa i równości płci, promując wspólne podejście różnych podmiotów społecznych do lokalnych realiów".