Botulinumtoxin är ett neurotoxin som produceras av bakterien Clostridium Botulinium. Det finns flera subtyper av botulinumtoxin, men det är subtyp A som används vid behandling av kronisk migrän. Denna behandling har godkänts av FDA (Food and Drug Administration) sedan oktober 2010 och på senare tid även av European Headache Federation. Detta godkännande baserades på studien Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT) 1 och 2, där det fanns en betydande minskning (mer än 50 %) av antalet dagar och migränepisoder. PREEMPT-protokollet för administrering av botulinumtoxin A används på de flesta behandlingscenter för kronisk migrän och har en svarsfrekvens på 2/3.

De patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för kronisk migrän har ännu inte helt klarlagts, men det verkar som om atypisk smärtbehandling, central och perifer sensibilisering, kortikal överexcitabilitet och neurogen inflammation spelar en viktig roll.
Botulinumtoxin verkar förutom den välkända effekten på den motoriska plackan även på de sensoriska afferenta nervterminalerna (C-fibrerna) och hämmar frisättningen av lokala inflammatoriska ämnen.

Alla patienter med kronisk migrän anses vara berättigade till behandling med botulinumtoxin En kronisk migrän definieras som huvudvärk som uppträder under 15 dagar eller mer under i en månad under en tremånadersperiod med smärta av migräntyp under minst 8 av dessa dagar. Man uppskattar att 1 till 2 % av befolkningen lider av migrän och man uppskattar att en tredjedel av patienterna inte behandlas tillräckligt.

Tillämpningen av Botulinumtoxin A sker enligt ett i förväg upprättat protokoll som godkänts enligt tidigare kliniska prövningar. Enligt PREEMPT-studien innebär protokollet att man injicerar i 31 fördefinierade punkter som är belägna mellan de cefala och cervikala regionerna. En mycket tunn och liten nål används för att minimera smärtan från injektionen. En kort lokal brännande känsla kan kännas. Förfarandet tolereras vanligen väl av patienterna som omedelbart kan återuppta sina vanliga aktiviteter. Detta förfarande bör endast utföras på centra med erfarenhet av detta protokoll och samma innebär klinisk korrelation och vaksamhet vid huvudvärkskonsultationen.

Den praktiska effekten av Botulinumtoxin A är inte omedelbar och för att utvärdera behandlingens positiva svar krävs minst 2-3 tillämpningar. Behandlingen utförs med 12 veckors mellanrum. Om ingen förbättring observeras avbryts behandlingen. Om en förbättring observeras kan behandlingen förlängas så länge som nödvändigt. Aktuella kliniska prövningar tyder på att vissa patienter som tar botulinumtoxin A, förbättras till den grad att behandlingen kan avbrytas och ingen ytterligare migrän upplevs.

Enligt aktuella studier finns det inga allvarliga biverkningar hos patienter som behandlas med botulinumtoxin. Även om behandlingen anses vara mycket säker är den precis som alla andra läkemedel inte fri från biverkningar. Det kan förekomma smärta och stelhet i halsgropen, särskilt på de ställen där medicinen applicerats; i detta fall är effekten övergående och försvinner inom några dagar eller veckor. Man kan ta antiinflammatoriska läkemedel och undvika muskelavslappnande medel. Andra mindre vanliga biverkningar är tillfälligt hängande ögonlock och mycket sällan influensaliknande symtom. Alla dessa biverkningar anses vara övergående och försvinner på dagar eller veckor.

Kontraindikationer gäller för patienter med känd överkänslighet mot något preparat av botulinumtoxin eller med känd förekomst av dysfunktion i den neuromuskulära korsningen, t.ex. myastenia gravis, patienter med känd tidigare autonom dysfunktion. Det finns inga säkerhetsstudier under graviditet och därför rekommenderas inte denna behandling för gravida kvinnor.

Konsultationen av huvudvärk och konsultationen av botulinumtoxin utförs av dr Leandro Valdemar, specialist i neurologi och neurofysiologi.

För mer information, kontakta oss på:

E-post: callcenter@grupohpa.com
Telefon: 282 420 400
Om du ringer från ett annat land än Portugal: +351 282 420 400
Webbplats: https://www.grupohpa.com/