"Jämfört med scenariot utan kris hamnade 400 000 nya individer under fattigdomsgränsen, definierad som 60 procent av den motsvarande medianinkomsten, vilket ökade risken för fattigdom med 25 procent till följd av Covid-19-pandemin", konstateras det i studien från det sociala observatoriet vid stiftelsen "la Caixa", som har utarbetats av Center of Economics for Prosperity (PROSPER) vid det katolska universitetet i Lissabon.

Enligt det dokument som Lusa fått tillgång till, där man anser att regeringens åtgärder delvis har minimerat ökningen av fattigdom och ojämlikhet, ledde pandemin till "betydande inkomstförluster för den portugisiska befolkningen", där medianårsinkomsten sjönk från 10 100 euro i scenariot utan kris till 9 100 euro i scenariot med kris.

Dessutom hade den kris som orsakades av Covid-19 "asymmetriska effekter", eftersom den lägre medelklassen, Algarveregionen och personer med skolgång upp till nionde klass "var de grupper som drabbades hårdast av denna kris, med förluster som var klart högre än det nationella genomsnittet", enligt studien.

Enligt studien befann sig de flesta av de personer som drabbades hårdast av krisen redan i den nedre halvan av inkomstfördelningen i scenariot utan kris, vilket ledde till att ojämlikheten ökade.

"Resultaten visar att pandemin ledde till en häpnadsväckande 25-procentig ökning av fattigdomen under ett år när man jämför scenarierna med och utan kris, vilket äventyrar de framsteg som gjorts under de senaste tjugo åren och vänder trenden med fortsatt fattigdomsminskning som inleddes 2015, då fattigdomen var 19 procent", står det i dokumentet.

I studien, som författats av Joana Silva, Anna Bernard, Francisco Espiga och Madalena Gaspar, påpekas också att den skyddspolitik som regeringen genomförde 2020 har mildrat ökningen av fattigdom och ojämlikhet i Portugal.

"Utan deras genomförande skulle den inledande åttaveckorsbegränsningen ha gett ungefär samma effekt på fattigdom och ojämlikhet som den som beräknats för ett helt år", står det i PROSPER-dokumentet, och man framhåller att det förenklade systemet för uppsägning, som riktar sig till anställda, och det extraordinära stödet till egenföretagare "var effektivt när det gällde att mildra krisens effekter".

"Pandemin, som fortfarande pågår, och den ekonomiska kris som följer därav medför betydande budgetutmaningar, eftersom statliga insatser av stor omfattning kan vara svåra att upprätthålla under en längre tid", varnar PROSPER, för vilken det är "uppenbart att utan en stark återhämtning kan en minskning av skyddspolitiken ha en betydande negativ inverkan på fattigdom och ojämlikhet".

"Social Observatory of the la Caixa Foundation" är ett nytt projekt som håller på att utvecklas i Portugal i syfte att ställa diagnoser om den sociala verkligheten på det sociala, utbildningsmässiga och kulturella området.