I ett uttalande avslöjade EU:s verkställande organ att man "bad Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien och Slovakien att lämna information om hur reglerna i direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden införlivas i deras nationella lagstiftning".

Det handlar om den europeiska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, som trädde i kraft i maj 2019 och som föreskriver en anpassningsperiod på två år, fram till juni 2021, för EU-länderna att införliva de nya reglerna i sin nationella lagstiftning, och vid det datumet måste de rättsliga och administrativa bestämmelserna vara antagna.

Samtidigt bad Europeiska kommissionen "Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien att meddela information om hur direktivet om [upphovsrätt till] tv- och radioprogram på nätet införlivas i deras nationella lagstiftning".

"Eftersom de ovannämnda medlemsstaterna inte har meddelat nationella åtgärder eller endast delvis har gjort det, har kommissionen i dag beslutat att inleda överträdelseförfaranden genom att skicka meddelanden", tillägger institutionen i pressmeddelandet.

Detta innebär att de berörda medlemsstaterna måste informera Bryssel om att upphovsrättsdirektiven har införlivats i den nationella lagstiftningen.

Dessa länder har nu två månader på sig att svara på skrivelserna från Europeiska kommissionen och vidta nödvändiga åtgärder, eftersom institutionen utan ett tillfredsställande svar kan besluta att utfärda motiverade yttranden, vilket är nästa steg i överträdelseförfarandena.

De två direktiven syftar till att modernisera EU:s upphovsrättsregler.

När det gäller det europeiska direktivet om upphovsrätt skapades det för att skydda äganderätten till konstnärers, musikers, författares och journalisters innehåll på Internet och fastställa regler för tredje parts användning av deras verk.

Det handlar alltså om instrument för omförhandling av avtal, ekonomisk ersättning som ska betalas av dem som använder innehållet i annat än privat syfte och kontroll av material som delas av användare på onlineplattformar.

Målet är att direktivet främst ska fokusera på teknikjättar som Facebook, Google och YouTube, som nu har ansvar för att se till att upphovsrätten respekteras.

De artiklar i direktivet som har orsakat mest kontroverser bland medlemsstaterna gäller skyddet av presspublikationer för digital användning, krav på betalning till samma publikation vid delning av länkar eller referenser och skapandet av en mekanism för att kontrollera det material som laddas på plattformarna av användarna.