Enligt idealista är bostäder ett av de centrala temana i valprogrammen för 2024, i en tid då det blir allt svårare att få tillgång till bostäder och räntorna på bostadslån är fortsatt höga.

Förslagen på bostadsområdet är olika, med partier på vänsterkanten som vill avskaffa skatteförmåner och reglera marknaden, medan partier på högerkanten föreslår fler skatteincitament och större liberalisering.


Socialistpartiet (PS)

Efter att ha utvecklat Mais Habitação, som trädde i kraft i oktober förra året, vill Socialistpartiet (PS) fortsätta det arbete som hittills utvecklats för att öka utbudet av bostäder samt reglera marknaden, med följande åtgärder:

 • Fortsätta de offentliga investeringarna i ombyggnad, utbyggnad och diversifiering av det offentliga bostadsbeståndet i syfte att nå 5 % av det offentliga bostadsbeståndet på medellång sikt (för närvarande 2 %);
 • Höja skatten på kapitalvinster på fastigheter som säljs utan att ha varit bebodda eller renoverade;
 • Öka avdragsgilla inkomstskattekostnader med 50 euro per år tills de når 800 euro 2028 (idag är de 600 euro);
 • öka täckningen av Port 65 ;
 • revidering av formeln för beräkning av den årliga inkomstuppdateringen, nu inklusive löneutvecklingen under år med inflation över 2%;
 • skapa en Urban Lease Code, som förenar alla leasingregler i ett enda balanserat och förenklat rättsligt instrument, och även skapa en enhet som ska övervaka leasing, samt en exceptionell regim för att reglera informella kontrakt;
 • skapa Mais Habitação Counter i församlingar och kommuner.


Demokratiska alli ansen (AD)

Demokratiska alliansen (AD) - en koalition bestående av PSD, CDS-PP och PPM - anser att för att lösa bostadskrisen är det nödvändigt att öka utbudet av bostäder, genom att minska https://ps.pt/ionskatter och byråkrati, injicera offentliga fastigheter på marknaden. Och i denna mening presenterar man flera förslag i sitt valprogram för att öka det offentliga och privata utbudet, t.ex:

 • Lättnader när det gäller begränsningar av markanvändning, täthet i städerna (inklusive höghusbyggande) och krav på byggande;
 • Införande av tomma eller underutnyttjade fastigheter och offentlig mark på marknaden;
 • Skapa ett exceptionellt och tillfälligt system för att eliminera eller minska skattekostnaderna för bygg- eller rehabiliteringsarbeten på fastigheter avsedda för permanent boende (tillämpa moms på 6 % och minska eller eliminera avgifter för urbanisering, byggande, användning och inflyttning);
 • Skapa offentlig-privata partnerskap för storskalig byggnation och rehabilitering av både allmänna bostäder och studentbostäder;
 • Analysera och förstärka förenklingen av licensiering i städer.
 • Underlätta nya bostadskoncept (t.ex. hyresrätter, "blandade bostäder", modulbostäder eller bostadskooperativ);
 • Skapa en policy och erbjuda kollektivtrafik som stöder möjligheten att öka städernas omkrets.


Chega

För Chega innebär sättet att lösa bostadsproblemen att skapa mer utbud, mindre skatter, förenkla byråkratiska processer och skapa en miljö som lockar privata investeringar. Detta är de viktigaste förslagen från det parti som leds av André Ventura inför parlamentsvalet 2024:

 • Återkalla AIMI (ytterligare kommunal fastighetsskatt);
 • Avskaffa IMI och IMT när det handlar om att äga permanenta bostäder;
 • Undantag från beskattning av kapitalvinster vid försäljning av bostaden, när värdet investeras i en ny bostad för skattebetalaren eller ättlingar, även om det inte absorberar hela beloppet;
 • skapa en ny förenklad licensmodell:
 • Momsbefrielse på byggandet av den första bostaden;
 • Skattebefrielse för projekt som bygger för uthyrning och som förbinder sig att behålla fastigheterna på hyresmarknaden under minst 15 år;
 • Inrätta offentlig-privata partnerskap för att tillhandahålla lämplig mark för bostadsbyggande;
 • Tillämpa de skatteförmåner som för närvarande gäller för urbana rehabiliteringsområden på alla fastighetsrehabiliteringsarbeten;
 • tillämpa en autonom skattesats på 10 % på hyresintäkter från kontrakt med studenter eller hyreskontrakt för permanenta bostäder med en löptid på upp till 10 år och 5 % för längre löptider;
 • skapa en kommunal plattform för registrering av hyresgäster;
 • investera i kollektivtrafiknätet för utbyggnad av bostäder.