Missnöjda med den skattebefrielse som beviljades pensionärer genom skattesystemet för personer utan hemvist (RNH), gjorde att Sverige begärde att Portugal skulle ratificera en reviderad konvention för att undvika dubbelbeskattning, vilket Portugal inte gjorde, vilket i sin tur ledde till att avtalet upphörde att gälla.