Enligt uppgifter från SEF ökade förflyttningen av fartyg och flygplan med 2,2 % vid sjögränserna och 40,6 % vid luftgränserna.

"Värdena var lägre än under perioden före pandemin, men de är redan högre än 2020", säger SEF.

Under 2021 avlyssnades 0,27 % av det totala antalet passagerare som kontrolleras av SEF, vilket motsvarar en ökning med 2,9 % jämfört med 2020.

"Dessa avlyssningar resulterade i en minskning med 23 % av antalet personer som nekades inresa till det nationella territoriet, dvs. 1 035 medborgare, vilket endast motsvarar 0,03 % av de kontrollerade passagerarna", uppger SEF.

Av de avlyssnade passagerarna lyfter SEF fram brasilianska medborgare, med cirka 88 % av det totala antalet nekade inresor, följt av nordamerikanska, senegalesiska, angolanska och guineanska passagerare, med värden under 1,2 % vardera.

När det gäller anmälda brott avslöjar SEF att 183 olagliga handlingar upptäcktes, med förfalskning av dokument som det vanligaste brottet.

Asyl

När det gäller internationellt skydd (asylansökan) noterar SEF att det har skett en ökning av ansökningarna vid den så kallade yttre gränsen: 302 under 2021 och 159 under 2020.

"De nationaliteter som i störst utsträckning ansökte om internationellt skydd vid den yttre gränsen vid Humberto Delgados flygplats (Lissabon) var indier och marockaner. Bland de ursprung med störst risk på denna nivå utmärker sig flygen från Bissau, Istanbul, São Paulo och Moskva, förklarar SEF.

Samtidigt identifierade sig ungefär en tredjedel av de medborgare som ansökte om asyl med falska dokument.

Hamnar

För sin del genomförde Lissabons sjögränspost under 2021 dokumentkontrollen av cirka 155 000 besättningsmän och 161 500 passagerare, vilket motsvarar kontrollen av 1 550 handelsfartyg, 107 kryssningsfartyg och 61 fartyg av annan typ (marin, fiske, vetenskaplig verksamhet).

Enligt SEF:s beräkningar ökade således kontrollen av passagerare och besättning med 213 procent och antalet fartyg med 2,2 procent jämfört med 2020.