"Jag tror inte att vi behöver fler lagar om korruption. De lagar vi har är tillräckliga - vi behöver bara tillämpa dem väl och ha institutioner som arbetar så snabbt som möjligt med att tillämpa lagarna. Att ha för många lagar skapar förvirring och tar bort tydligheten", förklarade han.

José Tavares talade till journalister vid ett informellt möte som hölls vid domstolens huvudkontor i Lissabon och betonade dock att en sådan inställning "inte innebär att lagarna inte kan förbättras". Han fortsatte med att säga att det enligt honom finns "allt som behövs för att förhindra korruptionshandlingar" i det nuvarande portugisiska rättssystemet.

Behov av stabilitet

Vice riksåklagare Orlando Romano, som också är medlem av rådet för förebyggande av korruption, betonade att det trots behovet av att övervaka pågående förändringar i samhället också är viktigt att garantera större stabilitet på lagstiftningsnivå.

"De ständiga lagändringarna skapar en stor instabilitet. Om vi ständigt ändrar och inte förbinder oss att tillämpa dessa lagar på ett korrekt sätt går vi i en dålig riktning. Vi kan inte fortsätta att ändra reglerna. Det finns inga oföränderliga lagar, men det bör inte finnas några lagar som ständigt ändras", sade domaren och tillade: "Det behövs tydliga lagar. Det viktigaste är att uppnå en balans mellan stabilitet och utveckling".

Att handla inom ramen för rimlighet

Samtidigt övervägde Orlando Romano en eventuell höjning av straffen för brott med koppling till korruption och sade att det till och med skulle kunna anses vara konstitutionsstridigt att jämställa straffen för dessa brott med brott som mord.

"Om vi bestraffade korruption med ett straff som motsvarar mord kan det till och med vara konstitutionsvidrigt. Korruption är allvarligt, men vi måste agera inom rimliga gränser. Repression spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet, men den kommer aldrig att helt eliminera korruptionen. Strikta straff löser inte allt", konstaterade han.