Uppgifterna om den portugisiska emigrationen till Storbritannien tillhandahölls av ordföranden för Emigration Observatory, Rui Pena Pires, som citerade siffror från det brittiska ministeriet för arbete och pensioner. Även om Brexit orsakade hälften av minskningen av emigrationen under 2020, och den andra hälften berodde på pandemin, bör de fullständiga uppgifterna för 2021, som ännu inte är kända, peka på att antalet portugiser som reser in i Storbritannien ligger nära det som registrerades 2018 (18 868), enligt en rapport från Público.

Rui Pena Pires medger att "det verkar finnas en uppåtgående trend i emigrationen, med värden nära eller högre än de som registrerades före pandemin". Under 2019 registrerades 24 595 inresor, även om dessa till stor del berodde på reglering av situationer som inträffade under perioden före Brexit, förtydligar observatoriets ordförande.

Av de 11 länder som har fullständig information om antalet utvandrare för 2021 registrerade nio länder fler utvandrare som kom in än 2020, och i sex länder överskreds inresorna för 2019. Totalt reste 22 682 portugiser in i andra länder, en siffra som är högre än de 22 533 under 2019 och 17 070 under 2020. Emigrationen till Nederländerna nådde också sin topp 2021, med 3 406 portugiser, en ökning med 76 % jämfört med 2020.