Som en del av det månatliga paketet med överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna för bristande efterlevnad av gemenskapslagstiftningen uppmanade kommissionen återigen de portugisiska myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att korrekt och fullständigt införliva två direktiv om buller, och påminde om att "den europeiska gröna affären har som mål att noll föroreningar ska undvikas, inklusive bekämpning av buller, vilket gynnar folkhälsan, miljön och klimatneutraliteten".

Gemenskapsdirektören förklarar att "det första fallet gäller en ändring i bilagan om dos-effektsamband, som beskriver hur exponering för vissa bullernivåer påverkar människors hälsa", och det andra fallet gäller "en ändring i bilagan om gemensamma metoder för bedömning av buller, som används för att ta fram information om de nivåer av omgivningsbuller som medborgarna utsätts för".

Europeiska kommissionen understryker att "informationen är avsedd att användas vid utarbetandet av bullerkartor och vid antagandet av handlingsplaner baserade på resultaten av bullerkartläggningen".

Kommissionen noterar att "tidsfristen för att införliva båda kommissionens direktiv var december 2021" och att den skickade formella underrättelser till Portugal - det första steget i ett överträdelseförfarande - i januari 2022, och konstaterar att "Portugal hittills inte har införlivat de nya reglerna".

"Därför beslutade kommissionen att för vart och ett av de två fallen utfärda motiverade yttranden till Portugal, som nu har två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan vid Europeiska unionens domstol", avslutar gemenskapens verkställande direktör.