Enligt en allmän definition är bruttonationalprodukten (BNP) det totala penningvärdet av de slutliga varor och tjänster som produceras i ett land eller en region under en viss tidsperiod, dividerat med antalet medborgare vars arbetsinsatser är ansvariga för denna produktion.Komplexiteten hos denna indikator påverkas starkt i sin subjektiva karaktär av att 1) barn och de flesta pensionärer inte ingår i beräkningen, 2) oregistrerade dagliga sysslor som hushållsarbete och bistånd till välgörenhetsorganisationer eller icke-vinstdrivande institutioner, 3) hemlig statlig övervakningsverksamhet och utveckling av krigsvapen, 4) den svarta ekonomin som i allt högre grad främjas av den mörka webben och bedrivs med hjälp av kryptovalutor.

De flesta länder i väst förlitar sig på Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att sammanställa och tolka sin ekonomiska statistik, medan länderna i öst, Afrika och Sydamerika förlitar sig på nationella ministerier eller internationella byråer som kan vara subjektiva i förhållande till regeringarnas politiska inställning. Sådan känslig manipulering kan också förvärras av om beräkningen av BNP görs till köpkraftsparitet (PPP) eller inte och om den inkluderar skatter.

I ett uttalande som nyligen offentliggjorts säger OECD:s chefsekonom Àlvaro Pereira att den globala ekonomin måste växa med 4 procent om den ska kunna hålla jämna steg med den ökande befolkningen i områden där fattigdom och låg levnadsstandard är normen, men han fortsätter också med att säga att överlägsna ekonomier måste ta itu med de enorma skulder som har skapats av en vildvuxen kapitalism inom fastighets- och affärsbankssektorerna.Centralbankernas beslutsamhet att minska inflationen genom ytterligare höjningar av räntesatserna med så mycket som 200 punkter kan endast uppnås om de stöds av en nations monetära och skattemässiga myndigheter . "Vi måste också minska efterfrågan, det råder ingen tvekan om det", avslutade han.

Om mänsklighetens kamp för att minska och stabilisera klimatförändringarnas härjningar (som nu ackumuleras så snabbt) skall lyckas, måste man ensidigt införa åtgärder för "nedbrytning" som kan komma i konflikt med den till synes önskvärda tillväxten i den blekgröna alternativa ekonomi som nu håller på att utvecklas.Till exempel förbrukar byggandet av de gigantiska vindkraftverk som står för en allt större del av vårt energibehov stora mängder både energi- och materialresurser, och för att avveckla dem efter en livslängd på kanske sju år måste man också förbruka dem för att göra sig av med dem.För att uppfylla OECD:s önskemål om en minskad efterfrågan måste de få lyckligt lottade överge den hedonism som gör det möjligt att logistiskt transportera lyxvaror och elitistiska människor runt om i världen!Men det är ytterst osannolikt att de som är vana vid rikedomar skall avstå från världsliga nöjen i en värld där pengar är makt, så alternativet till att bibehålla det något tvivelaktiga värdet på de olika BNP:erna är att stabilisera och minska den globala befolkningen och på så sätt uppnå en minskning av plundringen av planetens ändliga resurser.

Som nästan ett erkännande av bristerna i vår nuvarande användning av BNP som en kalkylator för ekonomisk nedgång införde OECD 2011 ett "Better Life Index" som är utformat för att "fånga de många dimensionerna av ekonomiska och sociala framsteg" genom att identifiera och värdera områden som personligt välbefinnande, miljökvalitet och offentliga tjänster.En liknande Stiglitz-inspirerad ram är den som utvecklats av Oxford-ekonomen Kate Raworth i hennes OXFAM-dokument från 2012 "A Safe and Just Space for Humanity". Båda koncepten är potentiellt mer informativa än BNP-värden om de ges fullständig och öppen tillgång till oförfalskad statistik.

via e-post, Roberto Cavaleiro,Tomar