Detta är ett vanligt tillstånd som kan vara allvarligt, men det går att behandla. En enkel procedur som regelbunden auskultation med ett stetoskop och att hålla utkik efter symtom som andfåddhet, trötthet och yrsel är de första stegen för att upptäcka sjukdomen i tid.

Hjärtklaffsjukdom har beskrivits som nästa hjärt epidemi. På grund av en åldrande befolkning ökar den snabbt. Den drabbar för närvarande en av åtta personer över 75 år, men detta antal beräknas fördubblas fram till år 2040 och tredubblas fram till 2063.

I takt med att den förväntade livslängden ökar kan människor bidra på ett avgörande sätt till samhället och ekonomin under längre tid. Obehandlad klaffsjukdom utgör därför ett hinder för ett aktivt åldrande. Å andra sidan leder tidig upptäckt och behandling i rätt tid till ökad livslängd och livskvalitet.

Hjärtklaffsjukdom orsakas av åldrande, sjukdom eller skada på en eller flera hjärtklaffar. Eftersom den är kopplad till åldrande kan den också förekomma från födseln (medfödd hjärtsjukdom). Det är ett vanligt tillstånd som kan vara allvarligt men som går att behandla. Varje fel eller avvikelse i en eller flera av hjärtats fyra klaffar påverkar blodflödet genom hjärtat.

Symtom på hjärtklaffsjukdom kan vara trånghet eller smärta i bröstet, andfåddhet, trötthet, oregelbunden hjärtrytm, svimning och minskad fysisk aktivitet. Detta är dock vanliga symtom hos personer över 65 år och förbises ofta.

Hjärtat har fyra hjärtklaffar som styr blodflödet i hjärtat. När hjärtklaffarna inte fungerar som de ska kan två typer av sjukdomar utvecklas: aortastenos (förträngning av aortaklaffen) eller mitralregurgitation (degeneration av mitralisklaffen).

Vid obehandlad, allvarlig och symtomatisk aortastenos till exempel varierar dödligheten mellan 25 och 50 % per år. Dessa siffror kan lätt vändas genom rätt behandling, vilket innebär hjärtklaffbyte, genom konventionell kirurgi eller perkutan behandling.

Kampanjen från European Society of Cardiology, som ägde rum i september förra året, var inriktad på att utbilda befolkningen om vilka symtom man ska vara uppmärksam på, som inte får gå obemärkt förbi, och på så sätt kommer antalet personer som behandlas i tid att öka. På så sätt kan allvarligare följder, såsom dödsfall, undvikas. Mer än hälften av antalet symtomgivande patienter med allvarlig aortastenos kommer att dö inom två år efter det att de fått symtom om de inte behandlas.

Vissa patienter med klaffhjärtsjukdom utvecklar dock inga symtom alls under många år eller kanske aldrig några symtom, även om sjukdomen är allvarlig, vilket kan göra diagnosen svår. Regelbunden medicinsk utvärdering, genom auskultation av hjärtat med ett stetoskop, är därför avgörande så att patienten omedelbart kan hänvisas till en kardiolog, som kan utföra kompletterande tester för att bekräfta den första diagnosen.