Rządy w Lizbonie i Brasílii podkreśliły, że ten zestaw zobowiązań podwaja liczbę instrumentów prawnych osiągniętych podczas ostatniego szczytu między oboma krajami, który odbył się sześć i pół roku temu z António Costą jako premierem Portugalii i z ówczesnym prezydentem Brazylii Michelem Temerem.

António Costa i obecna brazylijska głowa państwa Lula da Silva podpisali porozumienia, które obejmują kilka obszarów.

Dzięki temu zobowiązaniu, według obu rządów, celem jest ustanowienie ram prawnych dla przyznawania równoważności studiów w Brazylii (szkolnictwo podstawowe i średnie) i w Portugalii (szkolnictwo podstawowe i średnie) w celu promowania odpowiedniej integracji szkolnej obywateli obu krajów, w celu kontynuowania nauki w placówkach edukacyjnych w drugim kraju.

Innym ważnym punktem jest umowa w sprawie utworzenia Szkoły Portugalskiej w São Paulo - Centrum Języka i Kultury Portugalskiej, której celem jest określenie wspólnego stanowiska w sprawie jej utworzenia i funkcjonowania, ustanawiając w tym celu zestaw zasad i obowiązków, których obie strony będą przestrzegać.

Oprócz umowy o ochronie świadków, mającej na celu zwalczanie brutalnej i zorganizowanej przestępczości w sposób skoordynowany, oba kraje mają również protokół ustaleń w sprawie stworzenia mechanizmów promujących współpracę dwustronną w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie promocji i obrony praw osób niepełnosprawnych.

Kierownictwo z Lizbony i Brasílii podpisze memorandum w dziedzinie energii, którego celem jest promowanie rozwoju i realizacji współpracy instytucjonalnej, technicznej i naukowej, jak również dzielenia się wiedzą, a także zachęcanie do wspólnego wdrażania programów, projektów i działań.

Według tekstu końcowego, w tym obszarze energii przewidziane są programy i inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej, integracji odnawialnej energii elektrycznej w sieci, magazynowania energii i paliw odnawialnych, takich jak wodór i biometan.

Jednocześnie, w dziedzinie geologii i górnictwa, krajowe i brazylijskie kierownictwo mówi, że chce "promować rozwój i wdrażanie współpracy instytucjonalnej, technicznej i naukowej, jak również dzielenie się wiedzą, i zachęcać do wspólnego wdrażania programów, projektów i działań. Zobowiązanie to przewiduje "tworzenie partnerstw, dzielenie się wiedzą w zakresie badań geologicznych i poszukiwań minerałów oraz wkład w zrównoważoną transformację energetyczną z punktu widzenia pionizacji sektora".

Portugalia i Brazylia podpiszą również zobowiązania dotyczące współpracy w dziedzinie biomedycyny, w celu wzmocnienia współpracy w zakresie badań, a także między Portugalską Agencją Kosmiczną a Brazylijską Agencją Kosmiczną.

W przypadku tej ostatniej celem jest promowanie współpracy "w różnych dziedzinach technologii i usług kosmicznych, a mianowicie w dziedzinie obserwacji na potrzeby zarządzania i monitorowania terytorium, lądowego i morskiego, w aspekcie zrównoważonego rozwoju, jak również we współpracy w zakresie technologii infrastrukturalnych dla orbitalnych i suborbitalnych systemów startowych".

Protokół ten przewiduje również "działania w zakresie wymiany specjalistów i organizacji działań szkoleniowych, jak również wzajemnego wsparcia i pomocy".

Oba kraje zamierzają również podpisać protokół ustaleń w celu promowania wzajemnego uznawania praw jazdy.