Europeiska rådet har i dag antagit en rekommendation om ett samordnat tillvägagångssätt för att underlätta säker fri rörlighet under Covid-19-pandemin.

Enligt Europeiska rådet: "Denna rekommendation är ett svar på den betydande ökningen av vaccinutnyttjandet och det snabba införandet av EU:s digitala Covid-19-certifikat, och ersätter den tidigare befintliga rekommendationen. Den kommer att träda i kraft den 1 februari 2022, samma dag som en delegerad akt om ändring av förordningen om digitala Covid-19-certifikat och om en acceptansperiod på 270 dagar för vaccinationscertifikat".

Nya rekommendationer

Enligt den nya rekommendationen "bör Covid-19-åtgärder tillämpas med hänsyn till personens status i stället för till situationen på regional nivå, med undantag för områden där viruset cirkulerar i mycket höga nivåer. Detta innebär att resenärens Covid-19-vaccinations-, test- eller tillfrisknandebevis, som framgår av ett giltigt digitalt Covid-19-intyg från EU, bör vara den viktigaste faktorn.

"Ett personbaserat tillvägagångssätt kommer att avsevärt förenkla de tillämpliga reglerna och kommer att ge resenärerna ytterligare klarhet och förutsägbarhet".

Europeiska rådet beskriver att ett giltigt digitalt Covid-19-certifikat från EU omfattar:

- Ett vaccinationsintyg för ett vaccin som är godkänt på EU-nivå om minst 14 dagar och högst 270 dagar har gått sedan den sista dosen i den primära vaccinationsserien eller om personen har fått en boosterdos. Medlemsstaterna kan också godta vaccinationsintyg för vacciner som godkänts av nationella myndigheter eller av WHO.

- Ett negativt PCR-testresultat som erhållits högst 72 timmar före resan eller ett negativt snabbt antigentest som erhållits högst 24 timmar före resan.

- Ett intyg om tillfrisknande som visar att det inte har gått mer än 180 dagar sedan det första positiva testresultatet.

I uttalandet betonas att alla som inte har ett digitalt Covid-19-certifikat från EU kan komma att tvingas genomgå ett test före eller senast 24 timmar efter ankomst. Resenärer med en viktig funktion eller ett viktigt behov, gränspendlare och barn under 12 år bör undantas från detta krav.

Karta över EU:s regioner

I uttalandet förklaras vidare att: "Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bör fortsätta att offentliggöra en karta över medlemsstaternas regioner där den potentiella risken för smitta anges enligt ett trafikljussystem (grönt, orange, rött, mörkrött). Kartan bör baseras på 14-dagars anmälningsfrekvensen för fall, vaccinutnyttjande och testfrekvens.

"Med utgångspunkt i denna karta bör medlemsstaterna vidta åtgärder avseende resor till och från mörkröda områden, där viruset cirkulerar i mycket höga nivåer. De bör särskilt avråda från alla icke nödvändiga resor och kräva att personer som anländer från dessa områden och som inte innehar ett vaccinations- eller tillfrisknandebevis ska genomgå ett test före avresa och sättas i karantän efter ankomst."

Nödbroms

"Enligt den nya rekommendationen "stärks nödbromsen" för att reagera på uppkomsten av nya varianter av oro eller intresse. När en medlemsstat inför restriktioner som svar på uppkomsten av en ny variant bör rådet, i nära samarbete med kommissionen och med stöd av ECDC, se över situationen. Kommissionen kan också, på grundval av den regelbundna bedömningen av nya bevis för varianter, föreslå en diskussion i rådet.

Under diskussionen kan kommissionen föreslå att rådet enas om ett samordnat tillvägagångssätt när det gäller resor från de berörda områdena. Varje situation som leder till att åtgärder vidtas bör ses över regelbundet".

Inte rättsligt bindande

Slutligen betonas att detta endast är en rekommendation och inte är rättsligt bindande för någon av medlemsstaterna eftersom de fortfarande är ansvariga för att genomföra innehållet i rekommendationen.

Den portugisiska regeringen har ännu inte kommenterat om den kommer att anta de senaste rekommendationerna.


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson