"Vi hoppas att den portugisiska sidan gör rationella politiska val självständigt och följer skapandet av en öppen, rättvis och icke-diskriminerande affärsmiljö", sade det kinesiska utrikesministeriet i en not som skickades till Lusa-byrån i Peking.

Kinesisk diplomati anser att "bygga murar och barriärer" och "bryta band" endast "skadar de mest sårbara".

"Samarbete med ömsesidiga fördelar är den enda rätta vägen", betonade han.

Förra månaden offentliggjorde Security Assessment Commission, inom ramen för Higher Council for Cyberspace Security i Portugal, ett beslut om den "höga risken" för säkerheten i 5G-nät och tjänster från användningen av utrustning från leverantörer som bland annat uppfyller andra kriterier, oavsett om de kommer utanför Europeiska unionen, Nato eller OECD och vars "rättssystem i det land där de har sitt säte tillåter regeringen att utöva kontroll, inblandning eller påtryckningar på deras verksamhet i tredjeländer".

Överläggningarna nämner inga namn på företag eller länder, men kommer efter år av påtryckningar från Washington på allierade länder att utesluta den kinesiska teknikkoncernen Huawei från telekommunikationsinfrastruktur.

USA pekar på Kinas nationella underrättelselag, som föreskriver att "alla organisationer och medborgare måste stödja, hjälpa och samarbeta med staten i frågor som rör nationell underrättelsetjänst".

Företaget förnekade kategoriskt dessa anklagelser och påminde om att kinesisk lag inte kräver att Huawei installerar dolda mekanismer i nätverk eller utrustning som möjliggör obehörig åtkomst till data och information.

Andra länder, däribland Storbritannien, Australien och Sverige, har redan förbjudit Huawei att delta i utvecklingen av sina 5G-nät.

I uttalandet som skickades till Lusa säger den kinesiska regeringen att den motsätter sig "politisering" av tekniska frågor, "missbruk av statsmakt" och "brott mot internationella handelsregler" och "principer för marknadsekonomi".

"Kina är emot utformningen av diskriminerande och exklusiva policyer och regleringar och motsätter sig undertryckandet och införandet av restriktioner för utländska företag", står det i samma meddelande.

"Vi hoppas att portugiserna kommer att skydda de kinesiska företagens legitima rättigheter och intressen och vidta praktiska åtgärder för att locka utländska investeringar och utöka samarbetsmöjligheterna", tillade han.