I ett uttalande betonade ERSE att man, "efter en offentlig samrådsprocess som ägde rum mellan den 28 mars och den 31 maj 2023, godkänt de nya reglerna för elsektorn som är anpassade till sektorns nya paradigm baserat på en modell som avser att bli alltmer decentraliserad, möjliggöra lokal produktion, lösningar för självkonsumtion, aktiv förvaltning av smarta nät och säkerställa konsumenternas aktiva deltagande på elmarknaderna".

I ett dokument som förklarar vad bestämmelserna består av och vilken inverkan de har på marknaden, anger ERSE att bland de förändringar som dessa bestämmelser medför ökar betydelsen av faktisk förbrukning jämfört med beräknad förbrukning, med hänsyn till spridningen av smarta mätare.

"I regelverket för elsektorn betraktas nu intelligenta lågspänningsdistributionsnät som den nya referensen", betonade ERSE.

"Debiteringen av uppskattad förbrukning till konsumenterna kommer att bli allt mindre i takt med att smarta mätare och deras integrering i smarta nätverk blir operativa", sade de och påminde om att målet är att alla kunder på det portugisiska fastlandet ska ha smarta mätare i slutet av 2024.

Enligt ERSE kommer "i händelse av en mät- eller avläsningsavvikelse, blir tillgängligheten av förbrukningsdata för fakturering ett primärt ansvar för distributionsnätsoperatörerna", och noterar att "leverantörer inte kommer att kunna, på eget initiativ, ta fram faktureringsberäkningar för sina kunder".

Bland de andra förändringarna finns möjligheten för el- eller gaskonsumenter att "få leveranser under fyra månader från sistahandsleverantörer (CUR) när deras marknadsleverantör har förhindrats att utföra verksamheten eller när det inte finns något erbjudande som gäller för dem", större "regelförtätning" av lojalitet och "konsumentdeltagande på flexibilitetsmarknader".