Särskilt i Portugal, som utan tvekan är ett land med skönhet, kultur och en förmåga att fira de enkla sakerna i livet, kan investeringstrender vara ombytliga eller begränsas av inneboende marknadskrafter som begränsad pipeline och begränsad likviditet.


Dessa begränsningar kan dock mildras genom att man inriktar sig på investeringsområden där Portugal erbjuder följande


  • En naturlig konkurrensfördel

  • En stark meritlista

  • Är strategiskt viktiga och en pelare i den portugisiska ekonomin och tillväxtstrategin

  • har en stark mix av offentliga och privata initiativ och kapital


Investeringar i jordbruk, turism och förnybar energi skulle falla inom denna kategori i ett portugisiskt sammanhang, men skulle också ligga i linje med globala trender.


Jordbruk:


Att investera i jordbruk är en attraktiv möjlighet tack vare dess inneboende stabilitet och långsiktiga tillväxtpotential. Jordbruket är en grundläggande sektor som tillhandahåller varor som är nödvändiga för försörjningen, vilket gör den mindre känslig för ekonomiska nedgångar.


Dessutom fortsätter den globala befolkningen att öka, vilket driver på efterfrågan på livsmedel och jordbruksprodukter. Att investera i jordbruk ger diversifieringsfördelar för investeringsportföljer, eftersom det fungerar oberoende av traditionella finansmarknader.


Tekniska framsteg och innovativa jordbruksmetoder förbättrar dessutom ständigt effektiviteten och produktiviteten inom sektorn, vilket ytterligare ökar dess attraktionskraft som en investeringsmöjlighet med lovande avkastning.


Turism:


Att investera i turistsektorn i Portugal är särskilt relevant. Portugal är det första landet i Sydeuropa som överträffar de turistnivåer som rådde före covid-19, och detta utan att viktiga asiatiska marknader som Kina ännu har öppnats helt.


Portugals växande rykte som turistdestination, i kombination med dess gynnsamma klimat och rika kulturarv, gör turismrelaterade investeringar särskilt lovande.


Den betydande potentialen för långsiktig stabilitet och tillväxt på medellång sikt gör sektorn till en stark hörnsten i en Portugalcentrerad investeringsportfölj.


Förnybar energi:


Att investera i förnybar energi är ett klokt val av flera skäl. För det första ligger det i linje med den globala övergången till hållbara metoder, vilket gör det till en lukrativ sektor med betydande tillväxtpotential.


Förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, ger dessutom långsiktiga kostnadsbesparingar och minskar beroendet av ändliga resurser som fossila bränslen.


Investeringar i förnybar energi bidrar dessutom till att bevara miljön genom att minska koldioxidutsläppen och mildra effekterna av klimatförändringarna.


Tillämpning i verkliga livet:


Portugal Panorama (www.portugalpanorama.com) har antagit ovanstående strategi för att initiera den första saminvesteringen Golden Visa-berättigade fonden som sakkunnigt förvaltas av FundBox SCR, som förenar de finaste investeringsutsikterna i de tre kärnsektorerna som nämns ovan i Portugal samt internationella private equity-möjligheter av hög kvalitet.


Vi sammanställer en portfölj med partners som har goda meriter, etisk anpassning och utmärkta investeringar. Genom att samarbeta med vårt omfattande nätverk kan vi dra nytta av unika insikter, omfattande erfarenhet och blandade kunskaper till förmån för investerare.


Det är viktigt att investeringar inte är begränsade till Portugal eftersom fonden söker private equity-möjligheter i andra jurisdiktioner och valutor. Detta påverkar inte Golden Visa-berättigandet men övervinner strategiskt en nyckelbegränsning i Portugal som är begränsad investeringspipeline och excentuerar diversifiering.


Investerare drar nu nytta av en struktur som betonar diversifiering, styrning och excellens samtidigt som avkastningen minskar risken avsevärt.


Vi skulle välkomna möjligheten att dela vår erfarenhet av Portugal med dig och hjälpa till att samordna en solid Golden Visa-strategi. Du är välkommen att kontakta oss på info@portugalpanorama.com.