Moody's utrzymuje stabilną perspektywę dla portugalskiego systemu bankowego w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, uznając go za globalnie odporny w obecnym kontekście restrykcyjnej polityki monetarnej.

Agencja ratingowa - która wydaje ratingi dla siedmiu portugalskich banków (CGD, BCP, Santander Totta, Novo Banco, BPI, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo i Montepio) - przewiduje, że złe zadłużenie portugalskich banków nieznacznie wzrasta w miarę jak inflacja nadszarpuje budżety gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a wyższe stopy procentowe zwiększają koszty obsługi długu.

Z drugiej strony przewiduje, że rentowność systemu bankowego wzrośnie, odzwierciedlając wzrost odsetek od kredytów większy niż odsetek od depozytów. Zrównoważy to wzrost kosztów operacyjnych i wyższe koszty kredytów.

Perspektywa Moody's wskazuje również na utrzymanie stabilizacji wskaźników kapitałowych portugalskich banków, przy czym wzrost aktywów ważonych ryzykiem i wypłata dywidendy mają zostać zrównoważone przez generowanie kapitału wewnętrznego.

"Duża i odporna baza depozytowa oraz znaczne aktywa płynne będą nadal wspierać płynność i finansowanie banków, umożliwiając szybką spłatę pożyczek dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC)" - dodaje.