I ett uttalande påminner gemenskapsledningen om att den i januari 2019 inledde ett överträdelseförfarande för påstådda överträdelser av EU:s lagstiftning om fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt direktivet (gemenskapslagstiftningen) om erkännande av yrkeskvalifikationer, efter att ha skickat ett motiverat yttrande till Lissabon i februari 2020, "följt av en ständig dialog med de portugisiska myndigheterna".

"Hittills har de portugisiska myndigheterna dock inte svarat på de frågor som ställts, och därför har kommissionen beslutat att väcka talan mot Portugal vid Europeiska unionens domstol", meddelar Brysselexekutiven.

Att underlätta arbetet

Kommissionen understryker att "de ovannämnda EU-reglerna har bidragit till att skapa ett modernt system för erkännande av yrkeskvalifikationer och yrkeserfarenhet i hela EU" och "de gör det lättare för yrkesverksamma att tillhandahålla sina tjänster i olika medlemsstater, samtidigt som de garanterar högsta möjliga skyddsnivå för konsumenter och medborgare".

"Enligt EU-lagstiftningen [...] har civilingenjörer vars examensbevis sanktionerar att utbildningen påbörjades senast under läsåren 1987/1988 rätt att fortsätta att utföra arkitekturprojekt i Portugal.", där dessa examensbevis finns förtecknade i en bilaga till direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, påpekar kommissionen och understryker att "man enades om att dessa examensbevis uppfyllde tillräckliga krav för att ge förvärvade rättigheter och att de andra medlemsstaterna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, liksom Schweiz, därför automatiskt skulle erkänna deras kvalifikationer".

Enligt kommissionen "föreskriver den portugisiska lagstiftningen att dessa förvärvade rättigheter är beroende av att de uppfyller restriktiva villkor som går längre än EU:s regler", vilket innebär att "flera ingenjörer som inte uppfyller dessa nya villkor i den portugisiska lagstiftningen kommer att få sin rätt till fri rörlighet begränsad".