Ekonomisk tillväxt på 1,3 % år 2023

Regeringen räknar med en tillväxt av bruttonationalprodukten (BNP) på 1,3 procent nästa år. Enligt förslaget har regeringen en prognos för BNP-tillväxten på 6,5 procent år 2022.

Prognosen för BNP-tillväxten för detta år innebär en förbättring jämfört med de 4,9 procent som beräknades i statsbudgeten för 2022 (OE2022). Finansministern signalerade redan i september att han arbetade med ett tillväxtscenario på över 6 procent, i linje med prognoserna från de flesta nationella och internationella institutioner.

Inflation på 4 procent

Regeringen reviderade upp sin prognos för årets inflationstakt med 3,4 procentenheter till 7,4 procent och beräknar en minskning till 4 procent 2023, enligt det makroekonomiska scenariot i budgetförslaget.

Underskott på 0,9 procent och skuld på 110 procent av BNP

Regeringen bibehåller årets prognostiserade underskott på 1,9 procent av BNP och beräknar en minskning till 0,9 procent 2023, fortfarande enligt det makroekonomiska scenariot i OE2023-förslaget.

Prognosen för statsskuldens vikt på 115 procent av BNP i år bibehålls också, med en förutsägelse om en minskning till 110,8 procent 2023, vilket är den lägsta kvoten sedan 2011, enligt OE2023-förslaget.

Uppdatering av IRS-banden med 5,1 procent

IRS-skalorna kommer att uppdateras med 5,1 procent 2023, enligt OE2023-förslaget.

Nationell minimilön upp till 760 euro

Den nationella minimilönen förväntas öka från nuvarande 705 euro till 760 euro i januari 2023, enligt inkomst- och konkurrenskraftsavtalet mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.

Arbetslöshet 5,6 procent

Regeringen räknar med att arbetslösheten kommer att stabiliseras på 5,6 procent i år och nästa år och därmed sjunka från de 6,6 procent som noterades 2021.

Löneökningar inom den offentliga sektorn

Regeringen har föreslagit löneökningar för offentliganställda tjänstemän på mellan 8 procent och 2 procent till fackföreningarna, med en garanti för ett minimum på cirka 52 euro per år fram till 2026.

Den minsta årliga ökningen för statstjänstemännen kommer att motsvara en förändring av lönenivån (cirka 52 euro), som varierar mellan 8 procent för den lägsta lönen i tabellen, som är 705 euro, och 2 procent för löner från 2 570,82 euro.

Löneförhöjningar, avancemang och befordringar inom den offentliga förvaltningen och andra värderingar kommer att kosta 1 320 miljoner euro år 2023, enligt den rapport som åtföljer budgetförslaget.

Uppdatering av pensioner

I motsats till tidigare år meddelade regeringen i början av september pensionsförhöjningar för det kommande året. Pensionerna upp till 886 euro kommer att öka med 4,43 procent. De med ett värde mellan 886 euro och 2 659 euro kommer att öka med 4,07 procent, medan resten (som skulle uppdateras med hänsyn till den gällande rättsliga formeln) kommer att öka med 3,53 procent.

Selektiv minskning av IRC

Regeringen föreslog arbetsmarknadens parter en 50-procentig ökning av kostnaderna för löneförbättringar i IRC för företag som höjer lönerna i linje med eller över de värden som föreskrivs i avtalet om inkomst och konkurrenskraft. Förslaget omfattar också en selektiv sänkning av bolagsskatten för företag som investerar i forskning och utveckling (FoU).

Utgifterna för statsskuldsräntor ökar

Regeringen förutspår att staten kommer att spendera 6 797 miljoner euro på statsskuldsräntor år 2023, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med det belopp som budgeterats för i år,

Index för socialt stöd uppdaterat

Indexet för socialt stöd (IAS) kommer att uppdateras med 8 procent, till 478,7 euro, enligt OE2023-förslaget.

IAS är referensvärdet för beräkning och fastställande av olika sociala stöd, såsom familjetillägg, socialbidrag för integration, social insättningsinkomst (RSI), bland annat, och kan enligt regeringen påverka livet för 1,6 miljoner stödmottagare.