Enligt en rapport från DN är de löneökningar som regeringen har tillkännagivit och som man kommit överens om inom ramen för det sociala samrådet "inte tillräckliga" ur portugisisk synvinkel. Detta missnöje är utbrett, från minimilön till löneökningar inom den offentliga sektorn och den privata sektorn. Detta är slutsatserna av den undersökning som Aximage genomfört för DN, TSF och JN. De tillfrågade anser också att stödet på tre miljarder euro för att lindra energikostnaderna är otillräckligt.

I båda fallen är åsikterna tvärgående för alla åldersgrupper (från myndighetsåldern) och samlar anhängare från alla partier, inklusive de som röstade på Socialistpartiet i det senaste parlamentsvalet.

När det gäller inkomstöverenskommelsen, som undertecknats av regeringen, arbetsmarknadens parter och den privata sektorn, garanterar de flesta svarande (65 %) att de redan har hört talas om de åtgärder som ingår i dokumentet. De är dock inte nöjda med de belopp som överenskommits för den stegvisa höjningen av minimilönen, som kommer att stiga till 760 euro nästa år och nå 900 euro 2026. Mer än hälften av de tillfrågade säger att beloppen "inte är tillräckliga", medan 28 % anser att de är "tillräckliga" och 6 % inte har någon åsikt.

Privat sektor

Den nominella löneökningen inom den privata sektorn anses också vara otillräcklig. I inkomstöverenskommelsen förutspås i genomsnitt en ökning på 4,8 % mellan 2023 och 2026. För 67 % av de svarande är åtgärderna otillräckliga. Endast 24 % anser att den kommer att vara "tillräcklig".

Känslan är likartad när det gäller inkomstavtalet för den offentliga sektorn, som föreskriver en löneökning på mellan 2 % och 8 %. Omkring 65 % anser att det är otillräckligt och 43 % har ingen åsikt om vilken enhet som bäst försvarar de offentliganställdas intressen. Resten är splittrade: 32 % står på sidan av de fackföreningar som är knutna till UGT, som undertecknade avtalet (53 % är över 65 år), och 25 % håller med CGTP, som förkastade dokumentet (31 % är mellan 50 och 64 år).