Nowe przepisy przewidują również, że użytkownicy pojazdów elektrycznych lub wodorowych będą mogli płacić kartami bankowymi lub urządzeniami zbliżeniowymi, bez konieczności posiadania abonamentu, a cena będzie podawana za kWh, kilogram lub minutę/sesję.

Dyrektywa przewiduje instalację stacji o minimalnej mocy 400 kilowatów (kW) w odległości co najmniej co 60 km na głównych drogach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN) do 2026 roku, zwiększając moc do 600 kW do 2028 roku.

Państwa członkowskie zapewnią również instalację stacji ładowania wodorem wzdłuż sieci bazowej TEN co najmniej co 200 km do 2031 r.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia.