Enligt ett uttalande från AdC "bekräftade appellationsdomstolen i Lissabon (TRL) domen mot Super Bock för brott mot konkurrensreglerna, som sanktionerades av AdC i juli 2019, samt det fulla beloppet av böterna på 24 miljoner som företaget ålagts".

I beslutet från den 12 september "ansågs de överklaganden som Super Bock och två av företagets tjänstemän hade lämnat in mot beslutet från Competition, Regulation and Supervision Court (TCRS), som också till fullo hade bekräftat den sanktion som AdC hade tillämpat, vara ogrundade", uppger tillsynsmyndigheten.

TRL konstaterar att "med hänsyn till alla analyserade omständigheter förefaller det oss att de böter som tillämpas är proportionerliga och lämpliga, med hänsyn till hur allvarligt beteendet är (vertikalt avtal mellan företag, fastställande av priser, i syfte att förhindra, begränsa eller väsentligt snedvrida konkurrensen), storleken på den berörda marknaden (täcker nästan hela det nationella territoriet), överträdelsens långa varaktighet (11 år) och de resulterande fördelarna för Super Bock," avslöjar AdC.

Enligt tillsynsmyndigheten anges det också i beslutet att "trots att de sökande inte tidigare har begått några administrativa överträdelser när det gäller konkurrensbrott, framhävs i överklagandets motivering devalveringen av överträdelsen och de berörda personernas egenansvar, vilket innebär att den sanktion som ska tillämpas kan främja medvetenhet, inte bara socialt och samhälleligt, utan också hos de skyldiga själva, avskräcka dem från att begå nya olagliga handlingar, samt begränsa uppkomsten av karteller eller liknande metoder som begränsar konkurrensen för andra aktörer, särskilt på ölmarknaden, som skadar konsumenternas rättigheter".