Toimenpiteillä pyritään auttamaan taloudellisesti vaikeuksissa olevia kotitalouksia selviytymään Euriboriin sidottujen vaihtuvakorkoisten asuntolainojen korkojen noususta sekä tukemaan vuokrausta.

"Hallitus on tietoinen nykyisestä geopoliittisesta ja geotaloudellisesta tilanteesta, joka on johtanut viime vuosien korkeimpaan inflaatioon ja sen seurauksena elinkustannusten nousuun, ja se hyväksyy uuden joukon välittömämpiä toimia, joilla pyritään puuttumaan mainittuihin taloudellisiin vaikutuksiin, joilla on suoria vaikutuksia kotitalouksien tuloihin ja asunnon saantiin", hallitus perustelee.

Näiden osalta uudessa järjestelmässä säädetään, että vuokralaiset, joiden verotettavat tulot ovat enintään 38 632 euroa (6. veroluokka) ja joiden rasitusaste on vähintään 35 prosenttia, ovat oikeutettuja enintään 200 euron suuruiseen kuukausittaiseen tukeen, joka maksetaan kunkin kuukauden 20. päivään mennessä, takautuvasti tammikuun 1. päivästä alkaen ja joka pysyy voimassa viiden vuoden ajan vuoden 2028 loppuun saakka.

Luottojen osalta toimeenpaneva elin selittää, että toimenpiteillä pyritään "lieventämään maksukyvyttömyysriskiä", joka aiheutuu luottosopimusten viiteindeksien nousun vaikutuksesta, nimittäin ponnistusasteen perusteella.

Tässä yhteydessä luodaan tukea pysyvän oman asunnon ostamiseen tai rakentamiseen tarkoitettujen luottosopimusten lainanottajille väliaikaisen korkotuen muodossa, kun indeksi ylittää tietyn raja-arvon.

Lopuksi järjestelmässä säädetään, että kun luottosopimus on tarkoitettu pysyvän asunnon hankintaan tai rakentamiseen, pankin on annettava kuluttajalle mahdollisuus valita vaihtuva, kiinteä tai yhdistetty korko.

"Näillä toimenpiteillä, joiden konkreettisena tavoitteena on suojella perheitä ja lisätä heidän käytettävissä olevia tulojaan, syvennetään kansallisen suunnitelman toteuttamista ihmisarvoisen asumisen takaamiseksi kaikille", toimeenpaneva viranomainen perustelee.