Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego(INE): "W kontrze do zachowania aktywności gospodarczej w Portugalii, w której PKB znacznie się obniżył w kontekście pandemii Covid-19 (-6,5 proc.), DNPA (Narodowe Wydatki na Ochronę Środowiska) wzrosły o 2,2 proc.", w 2020 r.

DNPA wyniosły w tym roku 3 334,4 mln euro, co odpowiada 1,7 proc. PKB (produktu krajowego brutto).

"Społeczeństwa były odpowiedzialne za ponad połowę DNPA (53,3 procent), przy czym administracje publiczne i instytucje non-profit służące rodzinom stanowiły 25,8 procent, a rodziny pozostałe 20,9 procent".

Gospodarka odpadami (40,3 proc.) i gospodarka ściekowa (32,4 proc.) stanowią największy wkład w ten wydatek, przy czym edukacja publiczna w dziedzinie ochrony środowiska "nabiera wyrazu", zgodnie z oświadczeniem INE, które precyzuje, że "działalność badawczo-rozwojowa (B+R) na rzecz ochrony środowiska stanowiła 21,8 proc." i że to "w tych sektorach instytucjonalnych B+R wniosła największy wkład w DNPA".

W 2020 r. zatrudnienie w ochronie środowiska "stanowiło 1,0 proc. krajowego zatrudnienia" i wzrosło o 8,3 proc. przy spadku zatrudnienia w gospodarce o 2,2 proc. Jeśli chodzi o inwestycje w produkcję usług, to wzrosły one o 10,2 procent.

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej i z tym, że rok 2019 jest ostatnim rokiem z dostępnymi danymi, "waga DNPA w PKB (1,7 procent) była poniżej średniej UE-27 (2,0 procent)", a Portugalia zajmowała 20. miejsce w odniesieniu do tych wydatków "per capita", z kwotą 317,30 euro na mieszkańca, czyli prawie połową średniej UE-27 (629,60 euro).