Offshorebolagsstrukturer har dock varit kontroversiella på grund av de konsekvenser de medför. Dessa risker har lett till lagändringar för att reglera utövandet av fastighetsägande genom ett aktiebolag.

Även om offshore-strukturer kan ge vissa fördelar står de som innehar portugisiska fastighetstillgångar i offshore-jurisdiktioner som är grå- eller svartlistade inför betydande risker och utmaningar. Och det är inte bara var det egentliga företaget har sin hemvist som är problemet; om ett offshore-företag betjänas av tjänstemän som är baserade i dessa typer av jurisdiktioner kan även de få det svårt. Vi undersöker konsekvenserna av att inneha fastighetstillgångar i dessa jurisdiktioner och fördelarna med att omlokalisera företag till mer gynnsamma platser.

Farorna med grå och svartlistade jurisdiktioner

FATF (Financial Action Task Force), en internationell övervakningsgrupp som ansvarar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, klassificerar länder med strategiska brister i sina åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) som grå- eller svartlistade. Länder på grå lista har åtagit sig att åtgärda de identifierade bristerna, medan svartlistade länder utgör en betydande risk för det internationella finansiella systemet.

För utlandsboende fastighetsägare med kopplingar till grå eller svartlistade jurisdiktioner kan konsekvenserna bli långtgående. En sådan konsekvens är ökad granskning. Tillsynsmyndigheter, banker och andra finansiella institutioner kastar ofta ett vaksamt öga på transaktioner som involverar högriskjurisdiktioner. Detta kan leda till grundligare utredningar, förseningar av transaktioner och ytterligare dokumentationskrav.

Skador på anseendet är ett annat resultat av att inneha egendom i grå- eller svartlistade jurisdiktioner. Den stigmatisering som följer av att associeras med en högriskjurisdiktion kan skada både individers och företags rykte, vilket gör det svårt att locka investerare eller etablera partnerskap.

Skatteproblem och juridiska problem kan också vara på tapeten. Regeringar kan införa högre skattesatser eller särskilda rapporteringskrav för personer med kopplingar till grå eller svartlistade jurisdiktioner, vilket kan öka skattebördan på portugisiska fastighetstillgångar. Om internationella bestämmelser inte följs, t.ex. de som rör viktiga lagar om AML och CFT, kan det leda till rättsliga påföljder för personer och företag med kopplingar till högriskjurisdiktioner.


Den sista och inte alls sista konsekvensen är högre finansiella hinder och ytterligare byråkrati. Banker och finansinstitut kan vara mer ovilliga att tillhandahålla tjänster till personer med anknytning till grå eller svartlistade jurisdiktioner på grund av ökade risker för penningtvätt eller andra ekonomiska brott.

Överföring till gynnsamma jurisdiktioner

Om du vill minska de risker som är förknippade med grå och svartlistade jurisdiktioner kan omlokalisering av företag till vitlistade jurisdiktioner vara ett attraktivt alternativ för dem som hoppas på ett enklare liv. Företag i mer välrenommerade, vitlistade jurisdiktioner har i allmänhet färre restriktioner och större öppenhet och efterlevnad, vilket gör dem mer attraktiva för investerare och affärspartners. Om du bosätter ditt offshore-företag inom vitlistade jurisdiktioner kan du också minska nivåerna av myndighetsgranskning, vilket resulterar i smidigare transaktioner och färre förseningar i samband med efterlevnad.

Betydelsen av betrodda trohetsleverantörer

Attåterdomicilera ett företag från en högriskjurisdiktion till en mer gynnsam plats kan vara komplext och tidskrävande eftersom det kräver omfattande kunskaper om internationella lagar, regler och bästa praxis. Att söka vägledning från ett betrodda företag med expertis inom re-domiciliering kan hjälpa till att navigera i denna intrikata process och säkerställa efterlevnad av alla tillämpliga regler och en smidig övergång till den nya jurisdiktionen.

För mer information, se: https://www.gibro.com/services/company-re-domiciliation

www.gibro.com