"Umowa o pracę tymczasową na czas określony nie podlega ograniczeniu czasowemu z ustępu 2 artykułu 148 i o ile zachodzi uzasadniająca ją przyczyna, może być przedłużana do czterech razy" - czytamy w zaktualizowanej ustawie.

Zatwierdzono również propozycję PS, która przewiduje, że po czterech latach wykonywania zleceń tymczasowych przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej lub inne z tej samej grupy, przedsiębiorstwa te są zobowiązane do zintegrowania pracowników z personelem.

"Okres obowiązywania kolejnych umów o pracę tymczasową dla różnych użytkowników, zawartych z tym samym pracodawcą lub firmą, która pozostaje z nim w stosunku kontroli lub w grupie, lub utrzymuje wspólne struktury organizacyjne, nie może przekroczyć czterech lat" - czytamy w propozycji.

Członkowie grupy roboczej jednogłośnie przyjęli też propozycję KPC dotyczącą artykułu Kodeksu pracy doprecyzowującego warunki pracy pracowników tymczasowych.

"Pracownik ma prawo do urlopu, dofinansowania do wypoczynku i świąt oraz do innych stałych i okresowych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, przysługujących pracownikom użytkownika za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości" - ustala inicjatywa KPCh.