Till följd av lagändringen om skyldigheten att utse en skatterepresentant för den utländska personen och de situationer då denne kan undantas från denna skyldighet är det viktigt att göra vissa förtydliganden.

Skatteförvaltningen medger att ansökan om ett skatteregistreringsnummer - NIF (portugisiskt skatteregistreringsnummer) från icke-residensberättigade medborgare inte kan genomföras på grund av det lagstadgade kravet på att utse en skatterepresentant.

Det krävs endast att en skatterepresentant utses i Portugal när det, inom ramen för ett rättsligt skatteförhållande som ska upprättas, är nödvändigt att ge råd till utländska medborgare och säkerställa den nödvändiga kontakten mellan dem och skatteförvaltningen för att de ska kunna utöva sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter fullt ut.

Till skillnad från den föregående artikeln, som innehöll skyldigheten för personer som inte är bosatta i Portugal att utse en skatterepresentant, behöver en medborgare som inte har skatterättslig hemvist i Portugal, Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island och Liechtenstein), som inte uppfyller de rättsliga kraven för att få status som skatterättsligt bosatt, som inte är skattebetalare och som inte har skyldigheter att fullgöra och inte heller har för avsikt att utöva sina rättigheter gentemot skatteförvaltningen, inte utse en skatterepresentant.


Tidsfrist


Tidsfristen för att utse en skatterepresentant är 15 dagar, utom när du startar en verksamhet som egenföretagare, eftersom du då måste utse en skatterepresentant i samband med att du registrerar ditt nystartade företag.

För utländska medborgare med en adress i ett EU/EES-land är utnämningen alltid frivillig. Eftersom skatterepresentation är ett sätt att överbrygga den företrädda personens oförmåga att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skattemässiga skyldigheter, bör det rättsliga införandet av dess utnämning ske inom ramen för ett skatteförhållande som upprättats, eller som ska upprättas med skattemyndigheterna i ett senare skede.

När det gäller registrering och tilldelning av NIF till en nationell eller utländsk medborgare, i egenskap av icke bosatt, med adress i ett tredjeland, dvs. i ett land som inte tillhör Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är det inte obligatoriskt att utse en skatterepresentant.

Utnämningen av en skatterepresentant blir dock obligatorisk om han eller hon, efter att ha erhållit NIF som icke bosatt och medan han eller hon bor i ett tredjeland: a) äger ett fordon och/eller en fastighet på portugisiskt territorium, b) ingår ett anställningsavtal på portugisiskt territorium, c) utövar en verksamhet som egenföretagare på portugisiskt territorium.

Tidsfristen för att uppfylla skyldigheten att utse en skatterepresentant eller att prenumerera på elektroniska meddelanden till skattemyndigheterna är 15 dagar från och med den faktiska händelsen.

Skatteombudet försäkrar sitt ombud om att det tar emot den korrespondens som skickas av skattemyndigheten, att det fullgör alla tillhörande skatteskyldigheter och att det utövar sina rättigheter inför skattemyndigheten. Skatterepresentanten är dock inte ansvarig för betalningen av den utländska medborgarens skatter.

Han kommer endast att vara ansvarig i undantagsfall, om den utländska medborgaren utövar verksamhet som egenföretagare som omfattas av mervärdesskatt, eftersom det finns ett solidariskt ansvar för den utländska medborgarens skattemässiga företrädare.

Underlåtenhet att utse en skatterepresentant, när detta är obligatoriskt, samt utnämning utan att representantens godkännande har skett, kan bestraffas med böter på mellan 75 euro och 7 500 euro, och den utländska medborgaren kan inte utöva sina rättigheter gentemot skatteförvaltningen, inklusive klagomål, överklagande eller bestridande.